Algemene verkoopsvoorwaarden W&M Energy


Artikel 1- Toepassing

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de orderbevestiging of van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing die hieronder zijn vermeld.

Artikel 2- Prijs

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Artikel 3- Leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4- Klachten

Klachten betreffende de levering en de geleverde goederen moeten ons toekomen binnen acht dagen na levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

Artikel 5- Betaalbaarheid

Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.

Artikel 6 - Factuur

Eventueel protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het factuurnummer te vermelden.

Artikel 7- Laattijdige betaling

Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1,5% per maand op het factuurbedrag. Tevens is er zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 5% ter dekking van de gemaakte kosten van het factuurbedrag, met een minimum van 50 €.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Artikel 8- Uitblijven van betaling

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. Bij niet-betaling behouden wij ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 9- Annulering van de bestelling

In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

Zolang de geleverde goederen niet of niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper vanaf het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 11- Overmacht

Wanneer wij ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder voorafgaande melding en zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Artikel 12- Faillissement

Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement
, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Artikel 13- Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

Artikel 14- Eindbepaling

Voor zover er niets gestipuleerd werd in de overeenkomst noch wordt vermeld in bovenstaande algemene voorwaarden, gelden de Belgische wetten, decreten en ordonnanties als aanvullend recht.
Bel ons: +32 (0) 491 733 245    >>
W&M Energy
Hemelrijk 27
2910 Essen
info@wnmenergy.com32 (0) 491 733 245